Hemen Arayın: 0(346) 816 1515

Uyuşturucu Madde Ticareti ile Uyuşturucu Madde Kullanımı Farkı (TCK M.188/3-191)

                 Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu ile Uyuşturucu Madde Ticareti suçunun birbirine karıştırılması sorununa Yargıtay tarafından bir takım kriterler getirilmiştir. Bu kriterlerin getirilme sebebi uygulamada ayrımın yeterli şekilde yapılmamasıdır. Nitekim, cezaevlerinde bulunan kişilerin büyük çoğunluğunun uyuşturucu madde ticaretinden hükümlü ve tutuklu bulunanların oluşturması, bu ayrımın yapılmadığını/yapılamadığını düşündürmektedir.

                Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun E. 2012/10-1335 K. 2013/423 T. 22.10.2013 kararı bu noktada aydınlatıcıdır.

                  ‘’…Uyuşturucu madde bulundurmanın kullanma amacına yönelik olup olmadığının tespit edilmesinde dikkate alınması gereken ve öğreti ile uygulamada da kabul görmüş olan bazı ölçütler bulunmaktadır. Bu ölçütlerden ilki; failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma ya da devir veya tedarik etme hususunda herhangi bir davranış içerisine girip girmediği, ikincisi; uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimidir. Şahsi kullanımı için uyuşturucu madde bulunduran kimse, bunu her zaman kolaylıkla erişebileceği bir yerde, örneğin evinde veya işyerinde bulundurmaktadır. Uyuşturucu maddenin çok sayıda ve özenli olarak hazırlanmış küçük paketçikler halinde bulunması, her paketçiğin içine hassas biçimde yapılan tartı sonucu aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş olması, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yer veya yakınında hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemelerinin bulunması, kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu hususunda önemli bir belirti olacaktır. Kabul edilen üçüncü ölçüt ise bulundurulan uyuşturucu veya uyarıcı madde miktarıdır. Şahsi kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliği, cinsi ve kalitesi ile somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Adli Tıp Kurumu tarafından esrar kullananların her defasında bir ila bir buçuk gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebilecekleri değerlendirilmektedir. Yine esrar kullanma alışkanlığı olanların, birkaç aylık ihtiyacı karşılayabilecek miktarda esrar maddesini ihtiyaten yanlarında ya da kolay ulaşabilecekleri bir yerde bulundurabildikleri adli dosyalara yansıyan ve bilinen bir husustur. Buna göre esrar kullanan faillerin, olağan sayılan bir süre içerisinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri miktarın üzerinde esrar maddesi bulundurmaları durumunda, bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı, ancak uyuşturucu maddenin ticaret amacıyla bulundurulduğuna ilişkin başkaca somut delil yoksa şahsi ihtiyaç ya da daha az miktarda uyuşturucu madde bulundurulmasının kullanmak amacı taşıdığı kabul edilmelidir. …’’

               Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararından ve madde gerekçelerinden açıkça anlaşıldığı gibi, uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşabilmesi için failin ticari maksatla hareket ettiğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut delillerle ortaya konulması gerekmektedir. Bunun için özellikle Yargıtay tarafından belirlenen kriterler dikkate alındığında failin uyuşturucu madde ticareti yapma amacının olup olmadığının tespiti mümkün olacaktır. Ele geçirilen maddenin miktarı, ele geçirilen madde çeşitliliği, maddenin ele geçirildiği yer, maddenin ele geçiriliş şekli, failin ekonomik durumu şeklinde özetlenebilecek kriterler doğrultusunda failin ticaret yapma saikiyle hareket edip etmediği anlaşılabilecektir.

Hızlı Mesaj