Hemen Arayın: 0(346) 816 1515

Terekeye Temsilci Atanması Davaları - Yargıtay Kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 640. maddesinde düzenleme alanı bulan ''Terekeye Temsilci Atanması'' davalarında miras bırakanın ölümünden sonra mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir el birliği mülkiyeti rejimin geçerli olduğu miras ortaklığı meydana gelir.
Mirasçılar terekeye el birliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Terekeye Temsilci Atanaması davaları ''birlikte hareket ilkesi''nin işlemediği durumlarda gündeme gelmektedir. Miras ortaklığı mirasçıların tam bir bütünlükle hareket edememeleri nedeniyle işlemez duruma geldiğinde Sulh Hukuk Mahkemesince kanununun amir hükmü mucibince terekeye temsilci atanabilir.Nitekim bu hususta Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Esas. 2012/626 Karar. 2012/3143 Tarih. 20.2.2012 kararının incelenmesi fayda getirecektir.Bahsi geçen karar:'' Davacılar, terekenin idaresi konusunda ihtilaf çıktığını belirterek mahkemeden aldıkları yetkiye dayanarak mirasbırakanın olan Cennet terekesine temsilci atanmasını istemişlerdir. Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile, mirası bir bütün olarak kanun gereğince kazanırlar ( T.M.K.md.599 ). Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Mirasçılardan birinin istemi üzerine Sulh Mahkemesi miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir ( T.M.K.md.640 ). Bir kısım mirasçılar tarafından, mirasçılardan davalı K. 'ın eşi olan K. Y. aleyhine Acıpayam Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/550 esas sayılı dosyayla tereke borcunun ortadan kaldırılması için muvazaa nedenine dayalı olumsuz tespit davası açtıkları anlaşılmaktadır. Bu davada, davalı üçüncü kişi K.in eşi olan K.'la diğer mirasçılar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Miras ortaklığı mirasçıların tam bir bütünlükle hareket edememeleri sebebiyle işlemez duruma gelmiştir. O halde, tarafların mirasbırakanın C. Ö.'in terekesine dair miras ortaklığına temsilci atanması isteminin kabulüne hükmedilmesi gerekirken; yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir.''

Hızlı Mesaj